Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden website ReizenIdee.nl

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – Klantaccount
Artikel 4 – Voorwaarden gebruik van de Website
Artikel 5 – Bestellingen
Artikel 6 – Veilingen
Artikel 7 – Reviews
Artikel 8 – Beëindiging account en functionaliteiten Website
Artikel 9 – Privacy en persoonsgegevens
Artikel 10 –Intellectuele eigendom en informatie van derden
Artikel 11 – Aansprakelijkheid
Artikel 12 – Diversen

Artikel 1 – Definities

• Account: de account die Gebruiker via de Website dient aan te maken om bestellingen te kunnen plaatsen, deel te nemen aan Veilingen en Reviews te kunnen plaatsen.
• Andere Verkoper(s): een derde partij die via de Website producten aan Gebruikers aanbiedt.
• Gebruiker: iedere bezoeker van de Website.
• Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden websites ReizenIdee.
• Review: de beoordeling die Gebruiker kan geven over ReizenIdee, de Website en/of Andere Verkoper(s).
• Veilingen: de veilingen die door ReizenIdee worden aangeboden op de Website.
• ReizenIdee: ReizenIdee gevestigd te Westerhoven aan de Kerksstraat 11
• Website: de website zoals actief onder de URL reizenidee.nl en iedere andere door ReizenIdee aangewezen website, URL of applicatie.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website, daaronder begrepen het gebruik van de Account.

2. ReizenIdee heeft het recht deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de Website zijn gepubliceerd. Het is daarom raadzaam om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

Artikel 3 – Klantaccount

1. Om bestellingen te kunnen plaatsen, mee te doen aan Veilingen en om reviews te kunnen plaatsen, is het noodzakelijk om een Account aan te maken. Gebruiker kan een Account aanmaken door de gevraagde informatie in te vullen op het online formulier op de Website. Dit formulier is vindbaar op de Website onder de aanduiding “Nieuwe klant?”.

2. Om een Account aan te maken dient Gebruiker:

a. minimaal 18 jaar te zijn op het moment dat de Account wordt aangevraagd;
b. over een geldig e-mailadres te beschikken.

3. Nadat de Account is aangemaakt, ontvangt Gebruiker een e-mail ter bevestiging. Zodra de Account actief is, kan gebruiker inloggen met zijn e-mailadres en zijn zelfgekozen wachtwoord.

4. Met een bepaald e-mailadres kan slechts eenmaal een Account worden aangemaakt. Een Account is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en gekoppeld aan de Gebruiker die de Account heeft aangemaakt.

5. Gebruiker staat ervoor in dat de gegevens die hij in het kader van zijn Account en iedere verdere communicatie met ReizenIdee verstrekt juist, volledig en up to date zijn. Eventuele wijzigingen in de persoonlijke gegevens kan Gebruiker zelf doorgeven door in te loggen op zijn Account en de wijzigingen door te voeren.

6. Gebruiker dient het wachtwoord vertrouwelijk en met zorg te behandelen en Gebruiker neemt redelijke maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen en gebruik kunnen maken van het wachtwoord en/of zijn Account.

7. Gebruiker moet verlies, diefstal of (het vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik door een derde van het wachtwoord en/of de Account direct per e-mail melden aan ReizenIdee. Tot het tijdstip van daadwerkelijke ontvangst door ReizenIdee van deze melding is Gebruiker aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit het gebruik dat met het wachtwoord en/of de Account wordt gemaakt.

8. Indien ReizenIdee constateert of redelijkerwijs kan vermoeden dat onbevoegden gebruik maken of gebruik kunnen maken van de Account van Gebruiker, heeft ReizenIdee het recht de betreffende Account onmiddellijk te blokkeren en de eventuele schade die ReizenIdee hierdoor lijdt op Gebruiker te verhalen, zonder dat ReizenIdee aansprakelijk is voor schade aan de zijde van Gebruiker.

Artikel 4 – Gebruik van de Website

1. Gebruiker garandeert dat de door hem verstrekte informatie en gegevens juist, volledig en betrouwbaar zijn. ReizenIdee heeft het recht om de juistheid van verstrekte informatie en gegevens te controleren en informatie en gegevens van Gebruiker te verwijderen indien deze onjuist blijken te zijn of de juistheid niet vast komt te staan.

2. Het is Gebruiker niet toegestaan om:

• de werking van de Website te verstoren of programmatuur te gebruiken die de werking van de Website zou kunnen verstoren;
• processen in gang te zetten of te laten voortbestaan, waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige internetgebruikers hindert of het gebruik van de Website nadelig beïnvloed;
• zich voor te doen als een andere Gebruiker.

3. Het is Gebruiker niet toegestaan om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen (door middel van deeplinken of anderszins) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ReizenIdee.

Artikel 5 – Bestellingen

1. Op alle bestellingen bij ReizenIdee via de Website zijn de algemene voorwaarden van ReizenIdee en de retourvoorwaarden van ReizenIdee van toepassing. Met deze algemene voorwaarden en de retourvoorwaarden gaat Gebruiker akkoord bij het aanmaken van zijn account.

2. Op bestellingen bij Andere Verkopers via de Website zijn de algemene voorwaarden en retourvoorwaarden van de betreffende Andere Verkoper(s) van toepassing. Deze zijn vindbaar op de bedrijfspagina van de Andere Verkoper(s). Indien de Andere Verkoper(s) geen eigen retourvoorwaarden hanteert, zijn de retourvoorwaarden van ReizenIdee van toepassing op de koopovereenkomst tussen Gebruiker en de Andere Verkoper(s).

Artikel 6 – Veilingen

1. Op deelname aan Veilingen die ReizenIdee via de Website aanbiedt, zijn de veilingvoorwaarden van ReizenIdee van toepassing. Met deze veilingvoorwaarden gaat Gebruiker akkoord bij het aanmaken van zijn account, althans op het moment dat Gebruiker voor het eerst deelneemt aan een Veiling.

2. Het is Gebruiker niet toegestaan het biedingsproces tijdens Veilingen op oneigenlijke wijze te beïnvloeden.

Artikel 7 – Reviews

1. Gebruiker kan na een aankoop via de Website door of namens ReizenIdee gevraagd worden om ReizenIdee , de Website en/of Andere Verkoper(s) te beoordelen door een Review te geven. ReizenIdee heeft voor onbepaalde tijd het recht – maar niet de verplichting – om een Review op de Website te plaatsen of anderszins te publiceren, inclusief de door Gebruiker opgegeven naam, woonplaats en de datum van de Review.

2. Voor zover een derde partij de Reviews namens ReizenIdee verzamelt, zijn de algemene voorwaarden en/of gebruiksvoorwaarden van die betreffende partij van toepassing op de Reviews.

3. ReizenIdee heeft het recht om een Review over een Andere verkoper niet op de Website te plaatsen of te verwijderen indien de Andere Verkoper aantoont dat de betreffende Review:

• in strijd is met wet- of regelgeving;
• in strijd is met de openbare orde en/of de goede zeden;
• uitsluitend een productreview betreft;
• niet over de betreffende Andere Verkoper gaat;
• (een) persoonsgegeven(s) van een derde bevat;
• een URL of reclame bevat;
• Frauduleus is.

Artikel 8 – Beëindiging Account en functionaliteiten Website

1. ReizenIdee heeft het recht om Gebruikers te weigeren of hun Account eenzijdig te beëindigen indien daar aanleiding toe bestaat, zoals in geval van:

• oneigenlijk gebruik of misbruik van de Website en/of de account;
• het niet-naleven van deze Gebruiksvoorwaarden en/of de Veilingvoorwaarden;
• het niet-naleven van overeenkomsten tussen Gebruiker en ReizenIdee en/of Andere Verkoper(s).

2. Daarnaast is ReizenIdee gerechtigd om bepaalde gebruiksmogelijkheden te beperken, niet toe te kennen of in te trekken of het gebruik van de Account tijdelijk te blokkeren in de gevallen zoals beschreven in lid 1 van dit artikel.

3. ReizenIdee heeft altijd het recht om bepaalde functionaliteiten die beschikbaar zijn via de Website niet langer ter beschikking te stellen of aan te passen.

Artikel 9 – Privacy en persoonsgegevens

1. De persoonsgegevens die Gebruiker aan ReizenIdee verstrekt, zoals NAW-gegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden door ReizenIdee verwerkt in bestanden die eigendom zijn van ReizenIdee. Deze gegevens worden door ReizenIdee onder andere gebruikt in het kader van het beheer van Accounts en Veilingen, verwerking van bestellingen, bezorging, facturatie en eventuele bemiddeling bij geschillen tussen Gebruiker en Andere Verkoper(s).

2. Gebruiker kan zijn persoonlijke gegevens altijd inzien, wijzigen of aanvullen door in te loggen op zijn Account.

3. ReizenIdee verstrekt in principe geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit bijvoorbeeld nodig is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst met Gebruiker. Zo verstrekt ReizenIdee de NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer van Gebruiker aan Andere Verkoper(s) voor zover dat nodig is om uitvoering te geven aan een koopovereenkomst tussen Gebruiker en Andere Verkoper(s).

4. De communicatie tussen Gebruiker en Andere Verkoper(s) verloopt via een e-mail applicatie van ReizenIdee. Deze communicatie wordt door ReizenIdee op haar servers opgeslagen en kan door ReizenIdee worden ingezien en gebruikt om:

• Gebruiker en/of de Andere Verkoper(s) in geval van vragen en/of problemen te ondersteunen;
• te beoordelen of de Andere Verkoper(s) aan de aan haar gestelde vereisten voldoet/voldoen; en
• procesverbeteringen te analyseren.

5. Op de Website wordt gebruik gemaakt van cookies. Zo worden er cookies ingezet om de ingevoerde inloggegevens te onthouden. Daarnaast worden op de Website cookies ingezet van derden.

6. Gebruiker kan zijn browser zo instellen dat hij tijdens zijn bezoek aan de Website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat Gebruiker geen gebruik kan maken van alle mogelijkheden van de Website of dat Gebruiker geen toegang heeft tot onderdelen van de Website en/of de Account.

7. ReizenIdee behoudt zich het recht voor om gegevens met betrekking tot het bezoekgedrag van Gebruiker op de Website vast te leggen (onder andere het gebruikte IP-adres) indien er een vermoeden bestaat dat er via de account van Gebruiker misbruik en/of oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de Website.

8. Voor meer informatie over het gebruik dat ReizenIdee maakt van de persoonsgegevens van Gebruikers en over het gebruik van cookies op de Website, wordt verwezen naar het privacybeleid van ReizenIdee zoals vindbaar op de Website.

Artikel 10 –Intellectuele eigendom en informatie van derden

1. Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op (de informatie op) de Website bij ReizenIdee , voor zover deze rechten niet berusten bij derden/licentiegevers van wie informatie beschikbaar wordt gesteld.

2. Gebruiker mag (de informatie op) de Website raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de Website in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen (een deel van) de Website, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ReizenIdee.

3. De informatie op de Website is deels afkomstig van derden, zoals Andere Verkopers en andere Gebruikers (in geval van Reviews). ReizenIdee is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van onjuiste, onvolledige of onrechtmatige informatie van derden op de Website.

4. De Website kan links bevatten naar externe internetpagina’s. ReizenIdee is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op de Website een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar de Website.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

1. Gebruiker erkent dat in geval van bestellingen bij Andere verkoper(s) de koopovereenkomst tot stand komt tussen Gebruiker en Andere Verkoper(s) en dat ReizenIdee geen partij bij deze overeenkomst is en/of wordt.

2. ReizenIdee is dan ook niet verplicht tot het verifiëren of controleren van kwaliteit, kwantiteit of hoedanigheid van de producten die door Andere Verkoper(s) worden aangeboden op de Website en kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor schade die voortvloeit uit het feit dat die informatie onjuist, onvolledig of onrechtmatig blijkt te zijn.

3. Mocht ReizenIdee desondanks aansprakelijk zijn voor schade die is ontstaan, dan is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot de koopprijs van het betreffende product dat de Andere Verkoper aan Gebruiker in rekening heeft gebracht.

4. De aansprakelijkheid van ReizenIdee van welke aard dan ook is in ieder geval altijd beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van ReizenIdee uitkeert in het betreffende geval.

Artikel 12 – Diversen

1. Indien één of meer bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden onverbindend, ongeldig of onuitvoerbaar mocht zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. ReizenIdee zal de betreffende bepaling in dat geval vervangen door een door haar vast te stellen nieuwe bepaling die zoveel mogelijk de strekking van de betreffende bepaling benadert.

2. Op het gebruik van de Website, het gebruik van de account en deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.